PrayerWorldsCMYK-72dpi-480

Meditationskonzert Prayer Worlds im Völkerkundemuseum